За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.westconsulting.bg.

West Consulting, част от Западна Инвестиционна Компания ЕООД – West Investmant Company Ltd, се ангажира с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd (Адрес на управление: 1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 4А; електронен адрес за кореспонденция: WestconsultingBG@gmail.com и west.icompany@gmail.com), оценява доверието, което ни оказвате, поверявайки Личните си данни. Обещаваме да обработваме Личните ви данни според тази политика, приложимото законодателство и вашите желания. Ние използваме Личните ви данни, за да обработим заявките ви за предоставяне на конкретен вид услуга, да ви изпратим отговор (на хартиен носител или по електронен път), както и за да се свързваме с вас чрез друга комуникация, ако сте дали съгласие за това.

Тази политика на поверителност е приложима за обработка на Лични данни, които се събират и обработват онлайн, както и Лични данни, събрани чрез другите канали (телефон и др., ако не са дефинирани по друг начин).

Политиката на поверителност има за цел да ви даде ясна представа как обработваме Личните ви данни, които ни предоставяте, че сме се ангажирали сериозно със задачата за тяхната защита, че сме се погрижили да упражнявате правата си и да изберете как да контролирате Личните си данни и да защитавате личното си пространство.

Какви лични данни събираме и защо

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, коментар или друга ваша активност на уебсайта или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт или в отправено запитване), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни.

В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време на WestconsultingBG@gmail.com и west.icompany@gmail.com. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му.

Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения.  Също така можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.

Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте.

Форми за контакт

Адрес: 1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 4А

E-mail: WestconsultingBG@gmail.com ; west.icompany@gmail.com

Бисквитки

Нашият уебсайт е възможно да използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас „бисквитки“, за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за „бисквитките“ („cookies”).

Термини

“Лични данни” са всяка информация, която е свързана с вас и персонално ви идентифицира, независимо дали е подадена поотделно или в комбинация с друга и е достъпна от наша страна.

“Обработващи данните” са партньори, с които West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd, има писмено споразумение, които обработват Лични данни от името на дружеството и не ги споделят с трети страни.

С кого споделяме данните ви

В рамките на West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd, и при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители на дружеството имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип боравят с лични данни съобразно фирмените документи за защита на личните данни и когато това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им.

Обработващи Личните данни на Администратора

Ние уважаваме оказаното ни от Вас доверие,  предоставяйки Личните си данни и няма да ги споделяме с никой, който иска да ги употребява за собствени цели. Въпреки това, може да ни се наложи да споделим Личните ви данни с Обработващи Личните данни на клиентите ни, напр. персонализирана комуникация  (куриери, ако желаната форма за предоставяне на услугата от наша страна е на хартиен носител), или дружества, с които сме сключили писмено споразумение за обработка на Личните ви данни, само за целите, дефинирани по-горе.

Политика по отношение на институциите

В случай на запитвания от съдебни институции или за нуждите на правен процес, разследване и др., West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd, може да сподели Личните ви данни с подобни институции. Дружеството ни ще разкрива личните ви данни на компетентните органи, тогава, когато това е изискано по надлежен ред от оправомощено лице и само при наличие на законово задължение за разкриване на личните данни.

Съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица.

С изключение на казаното по-горе, West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd, може да споделя Личните ви данни само с лица и само за цели, с които изрично сте се съгласили. West Consulting ще споделя вашите лични данни само с лица, от които е получило достатъчно гаранции за това, че вашите данни ще се обработват законосъобразно и ще бъдат адекватно защитени.

Колко дълго държим личните ви данни

Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашите вътрешни правила за обработка и съхранение на личните данни, но при всички случаи не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).

Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

Вашите права над личните ви данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

  • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
  • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез посочените данни за контакт. Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния Административен съд.

Как използваме вашите данни

В голяма част от случаите, в които West Consulting, като част от Западна Инвестиционна Компания ЕООД – West Investmant Company, обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате, че е необходимо бързо осъществяване на контакт по телефон и/или мейл с Вас по повод изпълнението на служебните Ви задължения или във връзка с изпълнението на конкретен договор. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до забавяне на комуникацията с Вас, тъй като тя ще бъде възможна единствено с изпращането на писма по пощата, предвид отпадане на възможността за по-нататъшно обработване на личните Ви данни като телефон и/или мейл.

Вашата информация за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: 1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 4А

E-mail: WestconsultingBG@gmail.com ; west.icompany@gmail.com

Как защитаваме личните ви данни

West Consulting, като част от West Investmant Company Ltd, ефективно работи за въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, основани на извършена оценка на риска, за да бъдат защитени срещу всяко неоторизирано или незаконно обработване или внезапна загуба, унищожаване или вреда.

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и Общия регламент относно защитата на данните и др.

Дружеството е установило правила и е предприело мерки по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Нашите процеси при инциденти с лични данни

В случай на инцидент с лични данни, дружеството предприема необходимите дайствия, в зависимост от конкртния случай, за ограничаване на вредните последици, като в предвидените от закона случаи уведомява компетентните институции и лицето, носител на личните данни, чиято защита е била нарушена.