Правни услуги

West Consulting работи с високопрофесионален екип, на български и английски език, който извършва следните услуги:

  • Ново: Имплементиране на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и изготвяне на пълен набор от документи за дадено дружество/държавна институция/ организация/ НПО и др. в зависимост от спецификата на дейност, касаещи защитата на личните данни;
  • Ново: Длъжностно лице за защита на данните съгласно GDPR – абонаментна услуга, на граждански договор;

 

Вижте още

  • консултации по търговско, трудово и административно право;
  • изготвяне на всички видове договори или становища по такива;
  • участие и представителство в търговски преговори и спорове;
  • консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;
  • регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;
  • съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;
  • консултации при защита от кредитори;
  • консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи;
  • цялостна комуникация с държавни и общински органи във връзка с административни процедури;
  • обжалване на административни актове от всякакъв характер на общини, агенции, комисии, ведомства
  • обжалване на наказателни постановления;
  • търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/;
  • подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица във връзка административни процедури;
  • подготовка на книжа и документи за обществени поръчки;
  • участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет недвижими имоти;
  • изготвяне на предварителни  и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
  • изготвяне на договори за поддръжка и управление на жилищни и обществени обекти – апартаменти, магазини, хотели и др.;
  • изготвяне на договори за наем;
  • имотни консултации (независимо от статута на имота – държавна, общинска или часта собственост), т.е. разрешаване на казуси, свързани с недвижим имот;
  • абонаментно правно обслужване
  • много други.

Бележка: Абонаментното правно обслужване е най-удачната форма за получаване на бърза, своевременна и компетентна правна помощ. Чрез абонаментното обслужване Вие ще получите възможност за бърза реакция и компетентна намеса при възникване и решаване на правни проблеми от каквото и да е естество. Конкретният въпрос ще ви е решен навреме, нужните документи изготвени в срок, необходимите регистрации и публикации направени в определеното от законите време.